Avís Legal

URBAN PLANNING CONSULTANTS, S.L. és una empresa espanyola amb domicili social a Tortosa 43500 (Tarragona), carrer Argentina, nº 17 i proveïda de CIF nº B-55.641.757. Es va constituir en virtut d’escriptura de data 24 octubre 2014 atorgada davant el Notari de Tortosa Don Pedro Francisco Carpena Sofio amb número del seu protocol nº 1410. El registrador mercantil de Tarragona, Sr. Juan I. Ballester Colomer va inscriure la societat en data 25 novembre 2014 al Tom 2845 de societats, foli 163, full T-47.532 inscripció 1a. El telèfon de contacte de la societat és el 977 60 99 19 i el correu electrònic info@urbanplanning.es