Serveis legals


Els nostres serveis legals se centren en el dret administratiu i, de forma especial, en el dret urbanístic.

Especialització en urbanisme

La normativa urbanística és una matèria legal complexa, àmplia, i fortament subjecta a variats criteris interpretatius de les administracions.

En molts casos l’administració pren decisions injustes sabent que l’executivitat dels seus acords provoca que moltes de les seves resolucions no són recorregudes davant els tribunals.

Tot això justifica la nostra exclusiva especialització en serveis legals de matèria urbanística i administrativa.

  • Anàlisi de la normativa aplicable als seus projectes
  • Optimització de la interpretació de la normativa urbanística
  • Tramitació de llicències
  • Recursos administratius
  • Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’administració
  • Recursos contenciós-administratius
  • Recursos davant expropiacions
  • Planificació i gestió urbanística
  • Constitució i gestió de Juntes de Compensació i entitats col·laboradores

“La tranquilitat de saber que tot el que es pot fer, es fa.”